الف : نحوه محاسبه امتیاز قانون

نحوه محاسبه امتیازات شغل

نحوه محاسبه امتیازات شاغل

نحوه محاسبه امتیازات حق مدیریت

نحوه محاسبه ایثارگری

(عائله مندی و اولاد ، بدی آب و هوا ، سختی کار و...)

ب : نحوه تطبیق

الف: در اجرای این دستورالعمل و پس از تعیین امتیاز کارمندان، بدواً امتیاز کارمند با ضریب 500 محاسبه می شود.

ب:  در صورتی که  حقوق  ثابت و فوق العاده های  مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی  قبلی (حقوق و فوق العاده های  مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) به عنوان تفاوت تطبیق ، برای کارمند منظور می شود.

ج:  این  تفاوت  تطبیق در حکم حقوق  ثابت کارمند  تلقی  شده و  با ارتقاء های  بعدی مستهلک نشده و مانع از  افزایش های  بعدی نیز  نخواهد  بود  این  تفاوت در  محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه وی نیز ملاک عمل قرار گرفته است.

مرحله اول : تطبیق با ضریب 500

مرحله دوم : افزایش با ضریب 600

د:  برای تعیین  حقوق و مزایای  قطعی  کارمندان  در سال  1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند (در مرحله اول) با ضریب 600 محاسبه شده و سپس تفاوت تطبیق موضوع بند "ب" و سایر پرداختی های که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد به آن افزوده می شود.

هـ : در صورتیکه  حقوق  ثابت و فوق العاده های  مشمول  کسور بازنشستگی  هر   یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) آنان کمتر از پانزده درصد  (15%) افزایش  داشته  باشد به  استناد  جزء "ب”  بند (11) ماده  واحده  قانون  بودجه   سال  1388  کل  کشور  تا  این  میزان  افزایش  یافته  و  در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.

مرحله دوم : افزایش با ضریب 600

مرحله دوم : افزایش با ضریب 600

و: در صورتی  که با  اجرای بندهای فوق ،  میزان  افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول  کسور بازنشستگی  و کمک  هزینه های  عائله مندی  و اولاد  هر یک از کارمندان مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی (حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387) کمتر از یک میلیون (1000000) ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند (ب) افزوده خواهد شد.این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند 600000 ریال خواهد بود.

مثال : نحوه تطبیق

مثال نحوه  تطبیق : آقای صدیقی  بدون  امتیاز عائله مندی  دارای  5600 امتیاز حق شغل و 3600 امتیاز حق شاغل که جمعا“ 9200 امتیاز می باشد گه نحوه محاسبه حقوق ثابت نامبرده بشرح ذیل است:

مرحله اول : اعمال ضریب 500 در امتیازات فرد:

فرضاً  جمع  ریالی آخرین  حکم  کارگزینی آقای  صدیقی  در سال  87مبلغ 5320957 ریال بوده است که از این مبلغ 5101437 ریال آن مشمول کسور بازنشستگی بوده است.

جمع امتیازات

 ریال 4600000 =  500  × 9200

 501437 - = 5101437 –4600000

501437 ریال بایستی تفاوت تطبیق به آقای صدیقی داده شود.

مثال نحوه تطبیق : آقای صدیقی بدون امتیاز عائله مندی و اولاد دارای 9200 امتیاز می باشد.

مرحله دوم : افزایش حقوق سال 88 با اعمال ضریب 600

تفاوت تطبیق مرحله یک            جمع امتیازات فرد

ریال 6021437 = 501437 + 5520000 = 600 × 9200

بررسی شرط 15% افزایش :

                           حکم سال 87 مشمول کسور      حقوق (شغل،شاغل،مدیریت و تفاوت تطبیق)  

ریال 920000 = 5101437 – 6021437 = تفاوت حقوق

درصد افزایش حقوق 18% 100×18/0 = 5101437 ÷ 920000

مثال نحوه تطبیق : آقای صدیقی با امتیاز عائله مندی و یک اولاد دارای 10500 امتیاز می باشد.

لذا آقای صدیقی مشمول افزایش 15% نمی باشد .

بررسی شرط 100 هزارتومان :

10220 = (( 210 * 1) + 810)+ 9200          امتیاز آقای صدیقی با عائله مندی و یک اولاد

(10220*600)+501437=6633437جمع حقوق قانون :

جمع حقوق نظام هماهنگ                 جمع حقوق قانون

ریال 1312480 = 53209576633437

 بنابراین حقوق آقای صدیقی بیش از 100 هزارتومان افزایش یافته و مشمول شرط دوم نیز نمی باشد.

عائله مندی و اولاد ، بدی آب و هوا ، سختی کار و...

تا  تهیه  و  تدوین  دستور العمل های  مربوط  به  نحوه  تخصیص  امتیاز  و  یا  تعیین درصدهای  مربوط  به  فوق العاده   اشتغال  خارج   از  کشور ،  فوق العاده  سختی شرایط کار ،  مناطق کمتر توسعه یافته ، بدی آب و هوا و  نوبت کاری ، مبلغ تضمین ،  کسر  صندوق  و جابجایی  محل  خدمت  کارمندان ، مبالغ تعیین شده مندرج در آخرین احکام کارگزینی کارمندان به همان میزان قابل پرداخت می باشد .

-  مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی و مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و  دور افتاده  تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ، قابل پرداخت می باشد .

- میزان  هزینه های  فوت  و ازدواج   بر اساس  مقررات  موجود  و  بر مبنای  حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

نحوه محاسبه امتیازات شغل

A :  تعیین رتبه شغلی

الف : کارکنانی که از طرح مسیر ارتقاء شغلی استفاده می کنند:

ارشد                    رتبه ارشد جدول

خبره                    رتبه خبره جدول

عالی                    رتبه عالی جدول

نحوه محاسبه امتیازات شغل

ج : سایرکارکنان  ابتدا در  رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت مربوط و یا 10 سال سابقه خدمت غیر مربوط به یک رتبه بالاتر ارتقاء می یابند.

کارکنان  مشمول بند  (ج)  در مشاغل  تا  سطح کاردانی ، حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل کارشناسی و بالاتر حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند.

نحوه محاسبه امتیازات شغل

B :  تعیین طبقه شغلی

بر اساس آخرین گروه نهایی به طبقات جدول شماره یک منتسب می شود.

مثال : آقای صدیقی که از طرح مسیر ارتقاء شغلی استفاده می کند و  کارشناس  ارشد  است  و دارای  گروه  18 می با شد به طبقه چهاردهم ورتبه ارشد مربوط می شود ودارای 5600امتیازشغلی خواهند شد.

نحوه محاسبه امتیازات ایثارگری

امتیاز شاغلین و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام درمی آیند برحسب جدول شماره 4 محاسبه خواهد شد.

توجه : در صورتیکه کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد  امتیازی  که  بیشتر است  را  دریافت  می کند  و سپس 25% امتیاز سایر حالات نیز به آن افزوده  می گردد. بشرطی که امتیاز ایثارگری از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید.

مثال  :  آقای  احمدی  دارای 15% جانبازی و 6 ماه جبهه  داوطلبانه می باشد امتیاز ایثارگری  وی را بدست آورید:

امتیاز جانبازی : 15% جانبازی 6 ماه جبهه           600+( 400×%25 )=700

توجه: در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت

داشته اند نباید کاهش یابد.

نحوه محاسبه امتیازات حق شاغل

با  توجه  به  تحصیلات  ،  دوره های  آموزشی  ، سابقه خدمت    و سابقه  مفید  امتیاز  فرد بر  اساس  جدول شماره  6 محاسبه می گردد .

تبصره1 :  به  ازای  هر سال  سابقه  خدمت  در  مشاغل  سرپرستی (رئیس اداره و پائین تر) 1% و حداکثر 10 سال از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده 66 به امتیازات حق شاغل افزوده می گردد. برای مشاغل مدیریتی (بالاتر از رئیس اداره) 2% و حداکثر 10 سال می باشد.

تبصره2 :  حداکثر امتیازات سابقه خدمت و تجربه بابت 30 سال است و حق شاغل کارمندان نباید از 75% حق شغل تجاورز نماید.

جدول

نحوه محاسبه امتیازات مدیریت

الف : بر اساس جدول شماره2 امتیاز حق مدیریت فرد تخصیص داده می شود.

تبصره :  نحوه  تخصیص  امتیازات  باید به گونه ای باشد که حداقل 50% از مشاغل مذکور در سطح یک و حداکثر 20% آنان در سطح سه تخصیص یابند.

جدول

نحوه محاسبه امتیازات حق مدیریت

مثال :   آقای صدیقی  به  تازگی  به  پست  رئیس  اداره  منصوب شده اند چنانچه سطح پست   ایشان را ملی فرض کنیم و  بر  فرض اینکه کمیته  تطبیق  با  توجه  به  مشخصات  پست  ایشان  را  طبق جدول شماره 2 در سطح دو ملی قرار داده  باشند  آنگاه  امتیاز ایشان 1300 میشود. (جدول)

* آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری                                                   

پرسشهای متداول قانون مدیریت خدمات کشوری FAQ                                                             

۱- جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری                                                        

۲- نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

 بخشنامه نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

 نحوه تطبیق حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

تطبیق با ضریت 500

تطبیق با ضریب 600

- نحوه محاسبه حقوق و مزایا برا ساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

محاسبه حقوق و مزایای سال 88 بر اساس قانون خدمات کشوری در نرم افزار اکسل

نحوه محاسبه امتیاز شغل در فصل دهم مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه امتیاز شخص در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه حق مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه حق ایثارگری در قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه حق عائله مندی در قانون مدیریت خدمات کشوری 

نحوه محاسبه حق اولاد در قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه حق بدی آب و هوا در قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه سختی کار در قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه محاسبه حق الزحمه کارکنان قرارداد کار معین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری

 بند 11 قانون بودجه سال 88 در ارتباط با مدیریت خدمات کشوری

آنچه سازمانها و شرکتهای تابعه درباره قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه های آن باید بدانند

سیستم جمع آوری اطلاعات قانون مدیریت خدمات کشوری

پرداخت حقوق و مزاياي كارکنان وزارت نیرو براساس نظام بیست رتبه ای (بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملها)

آئین نامه اجرائی سهام عدالتمحاسبه حکم کارگزینی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری با نرم افزار تریپل ام(ویژه اعضاء)  
ادامه مطلب