نحوه محاسبه امتیازات ایثارگری

امتیاز شاغلین و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام درمی آیند برحسب جدول شماره 4 محاسبه خواهد شد.

توجه : در صورتیکه کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد  امتیازی  که  بیشتر است  را  دریافت  می کند  و سپس 25% امتیاز سایر حالات نیز به آن افزوده  می گردد. بشرطی که امتیاز ایثارگری از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید.

مثال  :  آقای  احمدی  دارای 15% جانبازی و 6 ماه جبهه  داوطلبانه می باشد امتیاز ایثارگری  وی را بدست آورید:

امتیاز جانبازی : 15% جانبازی 6 ماه جبهه  600+( 400×%25 )=700

                                                    جانبازی     جبهه

توجه: در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت

داشته اند نباید کاهش یابد.

جدول شماره پنج (4) امتیازات حق ایثارگری

ردیف درصد جانبازی مدت آزادگی مدت جبهه امتیاز
۱ ۵ درصد ۶ ماه ۶ ماه ۴۰۰
۲ تا ۱۰ درصد تا ۱۲ ماه تا ۱۲ ماه ۵۰۰
۳ تا ۱۵ درصد تا ۱۸ ماه تا ۱۸ ماه ۶۰۰
۴ تا ۲۰ درصد تا ۲۴ ماه تا ۲۴ ماه ۷۰۰
۵ تا ۲۵ درصد تا ۳۰ ماه تا ۳۰ ماه ۸۰۰
۶ تا ۳۰ درصد تا ۳۶ ماه تا ۳۶ ماه ۹۰۰
۷ تا ۳۵ درصد تا ۴۲ ماه تا ۴۲ ماه ۱۰۰۰
۸ تا ۴۰ درصد تا ۴۸ ماه تا ۴۸ ماه ۱۱۰۰
۹ تا ۴۵ درصد تا ۵۴ ماه تا ۵۴ ماه ۱۲۰۰
۱۰ تا ۵۰ درصد تا ۶۰ ماه تا ۶۰ ماه ۱۳۰۰
۱۱ تا ۶۰ درصد تا ۷۸ ماه تا ۷۸ ماه ۱۴۰۰
۱۲ ۶۰ درصد وبالاتر ۷۸ماه وبالاتر ۷۸ماه وبالاتر ۱۵۰۰

پرسشهای متداول FAQ

 ادامه مطلب