۱- عوامل موثر بر اعتبار بیرونی را نام برده، توضیح دهید.
الف- عوامل مربوط به جامعه.
* معرف نبودن جامعه ای که آزمایش ، بر آن اجرا می شود: پژوهشگر ممکن است که از یک جامعة در دسترس ، آزمودنی ها را انتخاب کند و طرح تحقیق را بر آن ، به اجرا درآورد و پس از آن بخواهد نتیجة آزمایش را به تمام جامعه تعمیم دهد. در این حالت ، اعتبار بیرونی تحقیق ، تحت تاثیر معرف نبودن جامعه ای که آزمایش بر آن اجرا می شود ، قرار می گیرد.
ب - عوامل زیست محیطی.
* تعریف مبهم عمل آزمایشی: چنانچه متغیر مستقل ، به طور دقیق تعریف نشده باشد ، نمی توان یافته های تحقیق را تعمیم داد. مثال: اگر پژوهشگری بخواهد دربارة تاثیر روش مباحثه بر توانایی های دانش آموزان سال سوم متوسطه به بررسی بپردازد ، چنانچه روش مباحثه به دقت تعریف نشده باشد و یا تعریف عملیاتی آن ناکافی باشد ، نتایج حاصل از تحقیق را نمی توان تعمیم داد.
* اثرات نو بودن محیط آزمایشی: در برخی از تحقیقات ، پژوهشگر مایل است اثر روش تدریس یا برنامة درسی را بر آزمودنی ها بررسی کند. حالت نو بودن وضعیت جدید آزمایشی ممکن است آزمودنی ها را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر اگر در نتیجة نهایی ، میان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی مشاهده شود ، این تفاوت ممکن است به علت نو بودن شرایط آزمایشی و اثری که بر آزمودنی ها گذارده است باشد و نه به واسطة عمل آزمایشی. بنابراین این امر بر اعتبار بیرونی اثر می گذارد. این اثر را ، « اثر هاثورن(Hawthorn effect )» نیز می گویند.
* تعریف ناکافی متغیر وابسته: در برخی از طرح های آزمایشی ، تعریف متغیر وابسته و یا اندازه گیری های آن ، از دقت کافی برخوردار نیست. مثال: اگر در یک طرح آزمایشی ، هدف ، بررسی تاثیر آموزش برنامه ای در مقایسه با آموزش به روش سخنرانی در یادگیری درس ریاضی باشد ، چنانچه در یک طرح دوگروهی پیش آزمون و پس آزمون ، برای اندازه گیری متغیر وابسته ، سئوالات چهارگزینه ای استفاده شود ، آزمودنی هایی که در گروه آزمایشی بوده اند ، بهتر می توانند به سئوالات چهارگزینه ای پاسخ دهند.این امر می تواند به علت «تیز آزمون شدن(Test wiseness )» آزمودنی های گروه آزمایشی رخ داده باشد و نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.
* اثر واکنشی شرایط آزمایشی(حالت پیش آزمون و پس آزمون) در برخی از پژوهشهای آزمایشی ، پیش آزمون ، آزمودنی ها را نسبت به عمل آزمایشی ، حساس تر می کند بنابراین در موقع تعمیم نتایج ، باید توجه داشت که شرایط آزمایش در ابتدا تحت تاثیر پیش آزمون بوده است. این امر بر اعتبار بیرونی تحقیق، اثر می گذارد.جواب تست ۸
* اثر تعاملی زمان ، نوع و دفعات اندازه گیری متغیر وابسته: در برخی از طرح های آزمایشی ، پژوهشگر به دو یا چند اندازه گیری از متغیر وابسته در فاصلة زمانی کوتاهی بسنده می کند. این امر می تواند تعمیم نتایج را از نظر اعتبار بیرونی در طویل المدت ، تحت تاثیر قرار دهد.
* اثر انتظارات آزمایشگر(اثر روزنتال): انتظارات و نگرش آزمایشگر ، می تواند بر نتیجة نهایی تحقیق اثر گذاشته و اعتبار بیرونی را خدشه دار کند. به طور کلی برای افزایش اعتبار بیرونی باید شرایط طبیعی آزمودنی ها را مورد نظر قرار داد و با توجه به آن ، شرایط آزمایشی را طراحی کرد زیرا اگر شرایط آزمایشی چنان باشد که نتوان آن را در عمل به اجرا درآورد ، نتایج آزمایش را نمی توان به شرایط طبیعی تعمیم داد.

۲- تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را در محیط های جغرافیایی یا شرایط دیگر تعمیم داد؟
در پاسخ به این سئوال ، باید اعتبار بیرونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم.

 ۳- عوامل بخطر انداختن اعتبار درونی آزمون را نام ببرید.
الف) وقتي نمرات در منحني نرمال خيلي بالاتر يا خيلي پايين تر از سطح ميانگين باشند تمايل دارند كه در دفعات بعدي سنجش به سمت ميانگين بازگشت كنند.اين عامل از عواملي است كه باعث به خطر افتادن اعتبار دروني مي شود. ( جواب تست ۹ )

۴- عوامل موثر بر اعتبار درونی را نام ببرید؟
عوامل موثر بر اعتبار درونی شامل:
الف- رگرسیون آماری: بعضی اوقات آزمودنی ها براساس نمرة کسب شده در یک درس(یا صفت متغیر) به گروههای آزمایشی و گواه منتسب میشوند. در این حالت ممکن است افرادی انتخاب شوند که در انتهای طیف مقیاس انداه گیری باشند(آزمودنی ها با نمرات بسیار بالا یا آزمودنی ها با نمرات بسیار پایین در پیش آزمون). در این صورت چنانچه پیش آزمون و پس آزمون اجرا شود ، نمره های پس آزمون ، تحت تاثیر عامل رگرسیون آماری قرار می گیرد. چنانچه افراد ضعیف به گروه آزمایشی منتسب شده باشند ، نمرة آنان در پس آزمون ، به طرف میانگین تمایل پیدا کرده و در موقع مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون ، ممکن است تفاوت مثبتی را نشان دهد. و بر در مورد آزمودنی های قوی ، برعکس.
ب- تحلیل آماری : استفاده از روش های آماری نامناسب ، ممکن است باعث نتیجه گیری های غیردقیق شود. مثال: ممکن است تفاوت میان گروه آزمایشی و گواه ، معن دار تلقی شود در حالیکه معنی دار نباشد و بالعکس.
ج- سوگیری پژوهشگر: در برخی از موارد ، پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به آزمودنی ها تلقی کند. این امر خود در نتایج آزمایش تاثیر می گذارد. در برخی از پژوهش ها از جمله پژوهش های پزشکی ، با اجرای طرح های «کور مضاعف(Double blind )» از تاثیر این عامل ، جلوگیری می شود.
 د- انتخاب اختلافی(Differential selection ): در برخی از طرح های آزمایشی ممکن است پژوهشگر ، ناخواسته افراد قوی تری را برای گروه آزمایشی انتخاب کند که این امر باعث می شود نتیجة آزمایش ، تحت تاثیر قرار گیرد.
ه- اُفت آزمودنی ها(Experimental mortality): در طول اجرای تحقیق ممکن است برخی از آزمودنی ها ، به دلایل مختلف از ادامة مشارکت در تحقیق ، خودداری کنند در نتیجه آزمایش ، با اُفت آزمودنی ها روبرو خواهد بود و این امر بر نتیجة نهایی تحقیق می تواند اثر نامطلوب داشته باشد.
ح- پیش آزمون(Testing )
ک- ابزار اندازه گیری(Instrumentation )
ل- تعامل(اثرتقابل) انتخاب با سایر عوامل و تداخل اعمال آزمایشی(Diffusion of treatments ): در برخی از طرح های آزمایشی ، عامل انتخاب آزمودنی ها با برخی از عوامل از جمله رشد آنان تعامل داشته و در نتیجة تحقیق تاثیر می گذارد. مثال: اگر هدف یک طرح آزمایشی ، بررسی تاثیر فیلم سرگذشت علم بر میزان علاقة کودکان 6 ساله به کوشش های علمی باشد ، چنانچه در انتخاب آزمودنی ها ، همسانی گروههای آزمایشی و گواه از لحاظ سن رعایت نشود ، گروهی که کودکان آن دارای سن بالاتری هستند ، ممکن است به جهت بالاتر بودن سن ، عکس العمل متفاوتی ازگروه دیگر نشان دهند. در این صورت تفاوت مشاهده شده را نمی توان ناشی از عمل آزمایشی(نمایش فیلم) قلمداد کرد. بدیهی است در سنینی که سرعت رشد ، سریع تر است ، این تعامل بیشتر وجود دارد.
ص- همزمانی(تاریخچه)(History ): چنانچه یک طرح تحقیق ، همزمان با اجرای یک فعالیت مشابه به اجرا درآید ، یا رویداد بالقوه موثری روی متغیر وابسته اثر بگذارد ، در این صورت ممکن است نتیجة آزمایش خدشه دار گردد. مثال: اگر در یک تحقیق ، هدف مقایسة تاثیر آموزش برنامه ای در درس ریاضی با آموزش به روش سخنرانی در پایة سوم راهنمایی تحصیلی باشد و همزمان با اجرای این تحقیق ، برنامة آموزش ریاضی از تلویزیون پخش شود ، این امر می تواند نتیجة آزمایش را تحت تاثیر قرار دهد.
ع- بلوغ(پختگی)(Maturation ): ممکن است در جریان اجرای تحقیق ، آزمودنی ها از نظر جسمانی و روانی تغییر کنند. مثال: در طول آزمایش ، دانش آموزان ممکن است از نظر ذهنی تواناتر شوند ، که این امر می تواند بر نتیجة آزمایش اثر نموده و آن را خدشه دار کند.
ف- تعامل(اثرمتقابل)انتخاب با سایر عوامل

۵- در چه صورتی فرایند تحقیق ، از دقت لازم برخوردار است؟
در صورتی که بتوان اثر متغیرها ( ناخواسته ) را کنترل کرد.

۶- اعتیار درونی تحقیق را تعریف کنید؟
درجة کنترل متغیرهای ناخواسته را ، اعتبار درونی (Internal validity ) تحقیق می نامند. به عبارت دیگر ، اعتبار درونی تحقیق نمایانگر آن است که تا چه اندازه یافته های تحقیق از صحت و دقت لازم برخوردار است.

۷- تا چه اندازه می توان تاثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته ، تعمیم داد؟
در پاسخ به این سئوال ، باید اعتبار بیرونی(External validity ) تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. به عبارت دیگر ، اعتبار بیرونی با این امر سر و کار دارد که تا چه اندازه یافته های تحقیق که با استفاده از یک نمونه به دست آمده است ، به گروه وسیع تری از آزمودنی ها یا شرایط دیگری قابل تعمیم است.

۸- دو نوع اعتبار بیرونی را نام ببرید؟
الف) اعتبار بیرونی با توجه به جامعة مورد مطالعه(Population validity ). در اعتبار بیرونی جمعیتی ، تعمیم یافته ها به جامعة آماری مورد نظر قرار می گیرد. ب ) اعتبار بیرونی زیست محیطی(Ecological validity ). در اعتبار بیرونی زیست محیطی ، یافته های تحقیق ، از یک مجموعة شرایط ویژه که پژوهشگر در چارچوب آنها تحقیق خود را به انجام رسانده است ، به شرایط طبیعی تعمیم داده میشود.

۹- منابع شناخت را نام ببرید؟
الف) استناد به مقام صلاحیت دار(Authoritarian ) : یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفادة بشر قرار گرفته است ، استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع صلاحیت دار است. کتابهای مرجع و استفاده ار آنها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود.  
ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز(Mystical mode ): سیر و سلوک(سنت ها) یکی دیگر از راه های شناخت است. تمام جوامع ، دانش انباشته شده خود را دربارة ماهیت و چگونگی انجام دادن امور ، مورد توجه قرار داده و براساس آن ، فعالیتهای خود را تنظیم می کنند. این دانش معمولاً از طریق فرایند کوشش و خطا به دست آمده است.
ج ) شیوة خردگرایانه(Rationalistic ) :با شیوة خردگرایانه ، مجموعة دانش از طریق قوانین منطقی و استدلال(قیاسی/ استقرایی) کسب می شود.  
د ) روش علمی(Scientific mode ): در استفاده از روش علمی برای پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض آن است که این پدیده ها اتفاقی ، دمدمی ، و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است زیرا در غیر اینصورت ، انجام پژوهش علمی غیرممکن می بود.

۱۰- از عوامل موثر بر اعتبار درونی ، پیش آزمون را توضیح دهید؟
در بسیاری از طرح های آزمایشی که در علوم رفتاری اجرا می شود ، معمولاً قبل از عمل آزمایشی ، یک پیش آزمون بر آزمودنی ها اجرا می شود و پس از پیش آزمون ، عمل آزمایش اجرا شده و سرانجام آزمون نهایی(پس آزمون) اجرا میشود. از آنجا که معمولاً پیش آزمون و پس آزمون مشابه است ، آزمودنی ها با گذراندن پیش آزمون ، تجربة بیشتری کسب میکنند و در آزمون نهایی ، پاسخ های بهتری عرضه می کنند. این عامل می تواند نتیجة نهایی را خدشه دار کند.

۱۱- از عوامل موثر بر اعتبار درونی ، ابزار اندازه گیری را توضیح دهید؟
ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر وابسته به کار می رود ، باید از قابلیت اعتماد و اعتبار لازم برخوردار باشد. در صورتیکه ابزار به کار رفته ، از ویژگی های لازم برخوردار نباشد ، نتایج تحقیق ، تحت تاثیر این عامل قرار خواهد گرفت.

۱۲- از عوامل موثر بر اعتبار درونی ، تداخل اعمال آزمایشی را توضیح دهید؟
اگر آزمودنی های گروه کنترل بدانند که عملکردشان با گروه دیگر مقایسه می شود ، ممکن است سعی کنند تا برتری خود را نشان دهند. به عبارت دیگر اگر آزمودنی ها از شرایط آزمایشی یکدیگر بااطلاع باشند ، این امر می تواند به عدم تفکیک اعمال گروه آزمایشی و کنترل از یکدیگر منجر شود.

۱۳- نسبت به یافته های تحقیقاتی یک طرح ، تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟
در پاسخ به این سئوال ، باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم.

۱۴- هدف تحقیق علمی چیست؟ تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است ، در جستجوی شرایطی است که تحت آنها پدیدة خاصی رُخ می دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آنها این پدیده رُخ می دهد. از این رو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنائی را جدا کرده و به حالتهای کلی بپردازد.

۱۵- چرا پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویدادها در علوم فیزیکی و زیستی در مقایسه با علوم انسانی و اجتماعی(ازجمله علوم رفتاری) ، با سهولت بیشتری انجام می شود؟ زیرا موضوع اصلی در علوم انسانی و اجتماعی ، انسان است. باید توجه داشت که رفتار آدمی ، پیچیده است و عوامل بسیاری در ایجاد آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نایافته و حتی متناقض جلوه گر می کند اما می توان با روش مناسب ، به شناخت آن پرداخت.

۱۶- تحقیق ، چیست؟ تحقیق(Research ) ، عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق ، فرایندی است که از طریق آن می توان در بارة «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد.

۱۷- روش شناسی چیست؟ در فرایند تحقیق ، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها ، تحت عنوان روش شناسی(Methodology ) یاد می شود. این سئوال که «چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد ، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد» ، مربوط به روش شناسی تحقیق است.

۱۸- روش تحقیق ، چیست؟ در انجام دادن پژوهش ، به منظور کسب شناخت ، باید مجموعه ای از گزاره ها(Propositions )(فرضیه ها یا سئوالهای تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد.این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت ، یاری می دهد. بر این اساس ، روش(Method ) تحقیق ، وسیله یا طریقة تعیین این امر است که چگونه یک گزارة تحقیق ، مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود.

۱۹- مراحل روش علمی را نام ببرید؟
الف- پی بردن به مسئله:  پژوهشگر با ملاحظة یک وضعیت غیرقابل انتظار که برای او مبهم یا ناآشنا جلوه می کند ، برانگیخته میشود، یا به قول دیویی با یک موقعیت نامعین روبرو می شود.
ب- جستجوی پیشینه: برای حل مسئله ، به جستجوی سابقة موضوع می پردازد تا بتواند عواملی که به طور بالقوه به بروز مسئله انجامیده است را حدس زده یا گمان های بخردانه ای دربارة آن به دست دهد. در این مرحله باید به پیشینه و سوابق امر دربارة مسئله بپردازد و به اندیشه های تخصصی و نظریات مربوط رجوع کند.
ج- تدوین فرضیه: پژوهشگر به تدوین فرضیه یا سئوالهای تحقیق می پردازد.
د- مشاهده و آزمون فرضیه.
ه- پذیرش ، رد یا تعدیل کردن فرضیه.

۲۰- در آغاز تحلیل محتوا چه کسی انرژی زیادی را صرف مطالعه علم معانی نمود؟ارسطو

۲۱- تحلیل سه بعدی ارسطو بر چه عناصری متمرکز بود؟ سخنگو، مخاطب ،و گفتار متمرکز بود و محتوای پیام را در مرکز توجه خود قرار داد.

۲۲- نخستین کسی که با تمرکز بر معنای پیام سعی داشت همه عناصر فرآیند ارتباطی را تحلیل کند چه

کسی بود؟ ارسطو

۲۳- اولین تحلیل محتوا توسط چه کسی، از کجا، و در چه قرن و درباره چه موضوعی گزارش شده است؟ توسط نرتون - از فلسطین - در قرن 7 میلادی - در این مورد که چون در عهد کهن کاتب ها مزد خود را براساس تعداد حروف نوشته شده دریافت می کردند و شمارش این حروف دشوار بود ، به این فکر افتادند که تورات را بر اساس واحد های بزرگتری شمارش کند یعنی شمارش کلمات.

۲۴- برنارد برلسون ریشه تاریخ تحلیل محتوا را چه می داند؟ برنارد برلسون ریشه های تحلیل محتوا را به سال 1787 میلادی باز میگرداند . در آن تاریخ یک روزنامه نگارآمریکایی تجزیه و تحلیل کاملی از سخنرانی یکی از رهبران مخالف تشکیل دولت فدرال آمریکا به عمل آورد ونتیجه گرفت در این سخنرانی 13 بار از کلمه آزادی مطبوعات و 18 بار اشرافیت و 1 بار آزادی عقیده بکار برده شده است.

۲۵- اولین نامی که تاریخ تحلیل محتوا را واقعا روشن می کند چه کسی است؟ او چگونه کارش را آغاز کرد؟ نیمه اول قرن 20 اولین نامی که تاریخ تحلیل محتوا را روشن می کند، لاسول است. او از سال 1915 مضمون های تبلیغات سیاسی دولت های درگیر در جنگ جهانی اول را تحلیل کرد. و نتیجه را تحت عنوان "فنون تبلیغات سیاسی در جنگ جهانی" منتشر نمود. طی جنگ جهانی دوم و بعد از آن لاسول مطالعه در مورد تبلیغات را ادامه داد . او مسئول بخش مطالعات ارتباطات دوران جنگ در کتابخانه کنگره آمریکا بود.

۲۶- در چه زمانی و توسط چه کسی دامنه تحلیل محتوا از منابع مکتوب به رادیو کشیده شد و چرا؟طی جنگ دوم جهانی و بعد از آن لاسول مطالعه در مورد تبلیغات را ادامه داد . او مسئول بخش مطالعات ارتباطات دوران جنگ در کتابخانه کنگره آمریکا بود. آن زمان نازی ها در جنگ جهانی دوم از رادیو به عنوان یکی از پرقدرت ترین وسایل تبلیغی بهره می بردند. پس تحلیل محتوا به سمت رادیو سوق یافت .طی جنگ جهانی دوم واحدهای اطلاعاتی متفقین با زحمت زیاد انواع ترانه های پرطرفدار را که از ایستگاه های رادیویی اروپا پخش می شد زیر نظر داشتند و با مقایسه موسیقی پخش شده از ایستگاه های آلمانی، می توانستند تا حدودی به تغییر و میزان تمرکز سربازان پی ببرند .

۲۷- در چه زمانی و به چه دلایلی دامنه تحلیل محتوا از رادیو به تلویزیون کشیده شد؟ در نیمه دوم قرن 20 تحلیل محتوا به عنوان یک روش علمی پایه گذاری شد وکتاب برلسون به نام "تجزیه و تحلیل محتوا در تحقیقات ارتباطی" علاوه بر توسعه در روش، همزمان در برنامه های تلویزیون کاربرد یافت . در رشته روانشناسی برای شناخت شخصیت، و در دهه 50 به بررسی خشونت تصویر زنان، اقلیت ها و افراد مسن در تلویزیون توجه شد.

۲۸- در چه سالی و توسط چه موسسه ای تحلیل محتوای فیلم ها آغاز شد و چه نتایجی در برداشت؟ در سال 1920 موسسه "پان فایند" در آمریکا با توجه به جاذبه جادویی تصویر ، تاثیرات سوء محتوای فیلم ها بر جوانان را مورد توجه قرارد داد . در این موسسه 1500 فیلم تحلیل محتوا شد. خلاصه نتایج نشان داد به تصویرکشیدن زندگی طبقات بالای اقتصادی بیش از طبقات متوسط و پایین است. به تصویر کشیدن تصاویر جوانان و افراد مجرد بیش از متاهل هاست. مسائل عشقی و جنایی بیش از مسائل روزمره است. انگیزه های فرار و سرگرمی به جای آموزش و روشنگری و اهداف فردی به جای اهداف اجتماعی و زیبایی جسمی به جای زیبایی در منش و رفتار ترویج و ارائه شده است.

۲۹- در چه تاریخی و توسط چه کسی روش تحلیل محتوا به عنوان یک روش علمی پایه گذاری شد و تعریفی از این روش ارایه نمایید؟ در نیمه دوم قرن 20 - توسط برلسون - تحلیل محتوا عبارتست از یک شیوه تحقیقی که برای تشریح عینی، منظم و کمی پیامهای آشکار ارتباطی بکار می رود.

۳۰- کارکرد تحلیل محتوا در سایر علوم مثل روان شناسی، علوم سیاسی و ...چیست؟ در رشته روانشناسی برای شناخت شخصیت و باتحلیل سخنرانی های شخصیت های سیاسی می توان اهداف آنان را مورد بررسی قرار داد. تحلیل محتوا روشی است که می توان آن را درباره انواع گوناگون پیامها مندرج در آثار ادبی ، روزنامه ، اسناد رسمی ، خطابه ها ، اعلامیه سیاسی ، گزارشهای اجتماعات ، برنامه های شنیداری و دیداری وگزارش مصاحبه ها به کار بست.

۳۱-  ویژگی مهم تحلیل محتوا را نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟ عینیت: مواردی که قابل لمس هستند و وجود دارند و به راحتی می توان از آن تعریف خاصی را ارائه کرد. به همین دلیل در تعریف تحلیل محتوا به تحلیل پیام های آشکار ارتباطی اشاره می شود. عینیت با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها امکان پذیر می گردد. *تکرارپذیری *کمیت *نظام مند بودن : بررسی نظام مند کمی و عینی از محتوای آشکار پیام است.محقق می داند از کجا حرکت می کند* و به کجا می رود. *اعتبار

محتوای آشکار: در تحلیل محتوا پیام های آشکار مورد بررسی قرار می گیرد نه پیام های نهان که در پس پرده قرار دارد

۳۲- آیا تحلیل محتوا کیفی بدون تحلیل کمی ممکن است؟ خیر ، در تحلیل محتوا یک کیفیت را باید با روش قانونمند به کمیت تبدیل کنیم. مطالعه کمی است و رابطه کمیت و کیفیت رابطه دورانی است .

۳۳- فهم معنای مستتر در پیام ارتباطی در کدام مرحله تحقیق امکان پذیر است؟ در مرحله تحلیل نتایج - و تفسیر مطالب و یافته ها

۳۴- هدف عمده روش تحلیل محتوا از نظر برلسون کدامند؟ تعریف برلسون از تحلیل محتوا : برلسون تحلیل محتوا را روشی برای توصیف عینی ، کمی و قاعده مند محتوای آشکار ارتباطات می داند . ویژگی های مهم تحلیل محتوا از دیدگاه برلسون : 1- عینی بودن 2- قاعده مند بودن -3 تمرکز بر محتوای آشکار

۳۵- سه شکل اصلی تحلیل محتوا کدامند؟ توصیفی : به توصیف کمی محتوای آشکار یک متن می پردازد. استنباطی : در این تحلیل محتوا ، اعتقاد بر این است ، مشخصه های خاصی از یک متن ، با مشخصه های یک واقعیت اجتماعی ، مرتبط است . برای مثال رابطه بین محل پخش خبر و جهت گیری خبر. این تحلیل محتوا دارای فرضیه است. ارتباطی : در این تحلیل محتوا ، تمام مسیر ارتباطی بررسی می شود و به نتایجی درباره فرستنده ، گیرنده و محتوا می پردازد.

۳۶-  نقش روش تحلیل محتوا را در اثرسنجی توضیح دهید؟ (مثال) اثرسنجی به این معنی که با بررسی محتوا می توان اثر بر مخاطب را استنتاج کرد. مثال آن نظریه خشونت را توضیح دهید.

۳۷- نقش روش تحلیل محتوا را در ابداع نظریه ها توضیح دهید؟ (مثال) تحلیل محتوا برای آزمون هر نظریه ای که با فرایند های منتهی به تولید پیام سرو کار دارد ضروری است استفاده ازتحلیل محتوا با دیگر روشهای تحقیق برای اثبات نظریه ها ، مثل نظریه برجسته سازی و کاشت در نظریه های معطوف به مخاطب تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت فراورده های رسانه ای بر مخاطب مورد توجه قرار میگیرد. مثل نظریه برجسته سازی - کاشت . مانند توجه کودکان به برنامه های تلویزیونی که خود آنان در برابرآن منفعل هستند. برای مثال بفرمایید به کمک چند روش (اسنادی - تحلیل محتوا - پیمایش) نظریه ها شکل گرفتند . از یک نظریه مثال بزنید.

۳۸- طرح تحقیق تحلیل محتوا از چه اجزایی تشکیل شده است؟ با ذکر مثال توضیح دهید :
طرح مساله - ضرورت و اهمیت تحقیق - پیشینه تحقیق - مبانی نظری - اهداف تحقیق - سوالات تحقیق - فرضیه های تحقیق - تعریف نظری مفاهیم - تعریف عملیاتی متغیرها - واحد تحلیل - جامعه آماری و شیوه نمونه گیری - شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها -کدگذاری - شیوه اندازه گیری ضریب قابلیت اعتماد و اعتبار -مدت زمان لازم برای تحقیق - هزینه های تحقیق - تدوین نهایی - ضمیمه ها

۳۹- واحد تحلیل محتوا را تعریف کنید و انواع آن را ذکر نمایید و مفیدترین واحد تحلیل را نام ببرید . مهمترین رکن تحقیق تحلیل محتوای کمی، واحد تحلیل است که محتوای ارتباطی را برای کمی شدن آماده میکند.واحدهای محتوا معنی را منتقل می کند، و واحدهای تحقیق عناصری از محتوا هستند ، که انتخاب و تعریف می شوند. و شامل نمونه گیری ، ثبت ، متن ، و تحلیل هستند. واحد تحلیل در وهله اول یک مفهوم کلی است که برای تمام واحدهای تحلیل بکار می رود، و مهمتر از آن واحدی که بر اساس آن نتایج تحلیل می شود . مفیدترین واحد تحلیل واحد تحلیل موضوع است.

۴۰- معیارهای انتخاب واحد تحلیل محتوا کدامند؟ واحد تحلیل باید به اندازه کافی بزرگ باشد. تا دارای معنی باشد . به اندازه کافی کوچک باشد تا مفاهیم متعدد در آن قرار نگیرد.به آسانی قابل شناسایی باشد.با اهداف و متغیرهای پژوهش هماهنگی داشته باشد. واحد تحلیل می تواند طبیعی یا غیرطبیعی باشد

۴۲- واحد تحلیل طبیعی و غیرطبیعی کدامند؟ در واحد تحلیل طبیعی در واقع پژوهشگر اجزای یک محتوای ارتباطی را انتخاب می کند. برای مثال آیتم ، صحنه، تیزر ، واحد تحلیل غیرطبیعی نیز عناصر تشکیل دهنده یک محتوای ارتباطی هستند با این تفاوت که مرزبندی آنها مشخص نیست. و اگر به درستی تعریف نشود در تشخیص انها با مشکل روبرو می شویم مثل مضمون نماد و موضوع.

۴۳- اهداف در تحقیقات تحلیل محتوا به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید و توضیح دهید . اهداف کلی: هر طرح تحقیق یک هدف کلی دارد که متناسب با موضوع وعنوان تحقیق بیان می شود اهداف جزئی :از تجزیه مفهوم اصل مندرج درهدف کلی که ناظر برموضوع تحقیق است اهداف جزئی بدست می آید به عبارت دیگر مفهوم مندرج در هدف کلی، تعریف و به اجزای خود تقسیم می شود و هر جز به عنوان هدف جزئی نوشته می شود.

۴۴-  در نوشتن سوالات در تحقیق تحلیل محتوا باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ - ترتیب نوشتن سوالات باید با ترتیب نوشتن اهداف هماهنگ باشد. - از تکرار سوالات و بیان آنها با عبارت های متفاوت خودداری شود. - از نوشتن سوالاتی که پیشتر هدفی برای آنها طراحی نشده، خودداری شود. - سوالات به صورت جهت دار بیان نشود. - سوالهای تحقیق در تحقیقات محتوایی درباره "چه چیز" است و لذا هر سوال با "چه" مورد سوال قرار می گیرد.

۴۵-در نوشتن فرضیه در تحقیقات تحلیل محتوا باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ - فرضیه عنوان شده باید با سوالات یامهمترین سوالات تحقیق ارتباط داشته باشد. - فرضیه مانند یک جمله خبری است واز طرح آن به شکل سوالی باید اجتناب شود. - واژه های به کار رفته در آن باید دقیق و روشن باشد و از کاربرد واژه ها و مفاهیم مبهم و پیچیده در آن باید خودداری کرد. - ارتباط بین دو متغیر در آن لحاظ شده باشد. - همچون عنوان و اهداف تحقیق ، فرضیه نیز باید فارغ از سوء گیری و ارزش گذاری عنوان شود.

۴۶- مهمترین منابع استخراج متغیرها کدامند؟ -1 پیشینه تحقیق 2- مبانی نظری 3- اهداف تحقیق 4- متن مورد بررسی

۴۷- دستورالعمل کدگذاری بر اساس کدام تعریف نظری یا تعریف عملی تنظیم می شود؟ تعریف عملی

۴۸- بهترین روش برای تعریف نظری متغیرها در تحقیق تحلیل محتوا کدام است؟ نظریه ها منبع اصلی استخراج متغیرها هستند و در واقع نظریه ای قابلیت استخراج متغیر را دارد که بیان کننده معیارها و ویژگی های مسائل و موضوعهای مورد بررسی باشد به نحوی که تمامی ابعاد و زوایای مسائل را به خوبی روشن کند.

۴۹- جامعه آماری را تعریف کنید. برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات تحلیل محتوا باید به چه مواردی توجه کرد؟ منظور از جامعه آماری مجموعه ای از افراد ، اشیا و مطالبی است که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند. جواب این سوال در وبلاگ انجمن علمی دانشجویان روابط عمومی درج شده است.

۵۰- انواع نمونه گیری را نام ببرید؟  ۱ احتمالی الف- نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  ب- نمونه گیری تصادفی ساده ج- نمونه گیری تصادفی سیستماتیک د- نمونه گیری طبقاتی ه- نمونه گیری خوشه ای ۲) غیراحتمالی الف- نمونه گیری داوطلبانه یا در دسترس

۵۱-  دستورالعمل کدگذاری چیست و چگونه تهیه می شود؟ (با شکل نشان دهید): دستورالعمل شامل تمامی متغیرهای تحقیق و زیرمقوله های مربوط به هر یک از متغیرهاست که براساس آن کد گذاری انجام می شود. در یک دستورالعمل تمامی متغیرها وتعاریف عملیاتی هریک از زیر مقوله ها قرارداده میشود. بدین منظور ابتدا متغیرها و زیرمقوله ها را از طرح پژوهش به صفحاتی که به شکل زیر طراحی شده اند انتقال می دهیم. فرم پیش نویس دستورالعمل کدگذاری نام متغیر مقوله ها شماره متغیر

۵۲-  مراحل اجرای تحقیق تحلیل محتوا را نام ببرید؟ مراحل تحقیقاتی تحلیل محتوا به ترتیب در مراحل زیر به اجرا در می آید: -1 تهیه دستورالعمل کدگذاری -2 کدگذاری -3 ورود اطلاعات به رایانه و پردازش آن -4 محاسبه ضریب قابلیت اعتماد -5 گزارش نویسی

۵۳- کدگذاری در تحقیق تحلیل محتوا را تعریف کنید؟ کدگذاری عبارت است از اختصاص دادن عدد ورقم(کد) به مقوله ها براساس دستورالعمل و واحد تحلیل . به بیان دیگر کد گذاری فرایندی است که طی آن متن تحقیق بازبینی، باز شنوی یاخوانده می شود وعدد(کد) هر مقوله با توجه به دستورالعمل کد گذاری، در برگه کد گذاری وارد می شود.

۵۴-  هنگام کدگذاری به چه مواردی باید توجه کرد؟ الف- در هر دستوالعمل ابتدا متغیرهای کلی و مرتبط با ساختار متن تحقیق ذکر می شود. ب- برای اینکه بتوان کدگذاری را با سرعت بیشتری انجام داد پس از ذکر متغیرهای کلی براساس ترتیب مطالب در متن تحقیق ، سایر متغیرها نوشته می شود. ج- اختصاص کدهای یکسان به مقوله های یکسان . د- اختصاص جای بیشتر به متغیرهای باز.

۵۵- برگه کدگذاری چیست؟ و چه موقع در اختیار کدگذاران قرار میگیرد؟(با شکل) برگه ای است شطرنجی شکل و دارای ستونهای عمودی وافقی که کدها در آن وارد می شوند این برگه به صورت استاندارد و آماده وجود دارد وهم می توان برای هر تحقیقی برگه کدگذاری اختصاصی تهیه نمود پس از کدگذاری مقدماتی واطمینان از جرح وتعدیل متغیرها ، طراحی و متغیر در آن درج می شوند. در این مرحله می توان به تعداد مورد نیاز برگه ها را تکثیر و در اختیار کد گذاران قرار داد. - این برگه ها بعد از آموزش کدگذاران در  اختیارشان قرار میگیرد.

۵۶- بعد از ورود اطلاعات برای پردازش اطلاعات چه مراحلی طی می شود؟ -1 اصلاح اطلاعات -2 ادغام مقوله ها -3 به دست آوردن جداول توافقی -4 آزمون های آماری

۵۷- ادغام مقوله به چه معنی است؟ ادغام مقوله :ترکیب و جمع کردن مقوله های یک متغیر در یکدیگر است. در برخی متغیر ها بویژه متغیرهای باز تعداد مقوله ها زیاد است و به منظور گرفتن جداول توزیع فراوانی و به خصوص جداول توافقی ، باید مقوله های مشترک یا مقوله های با فروانی کم را در یکدیگر ادغام کرد.

۵۸- به دست آوردن جداول توافقی به چه منظور انجام می شود؟ به منظور بررسی روابط بین متغیرها از جداول توافقی یا تقاطعی استفاده می شود. جداول توافقی با توجه به اهداف تحقیق ترسیم می شوند واز اهداف و سوالات پژوهش تبعیت می کند.

۵۹- پایابی در تحقیق تحلیل محتوا به چه معناست؟ و با چه روشی محاسبه می شود؟ (ذکر فرمول ): مقصود از پایایی(محاسبه ضریب قابلیت اعتماد) آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را باهمان وسیله یا وسیله مشابه و تحت  شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم نتایج حاصله تا چه حد مشابه ،دقیق و قابل اعتماد است.در تحلیل محتوا اندازه گیری متغیرها در مرحله کدگذاری انجام می شود و از این رو برای اندازه گیری مجدد کدگذاری تکرار می گردد و براساس روشهای مشخص ، ضریب قابلیت اعتماد محاسبه می شود و چنانچه قابلیت اعتماد متغیری پس از کدگذاری و محاسبه پایایی آن بسیار پایین باشد می توان آنرا حذف نمود و در تجزیه و تحلیل یافته ها از آن استفاده نکرد روشها : ضریب اعتماد پای اسکات (معروفترین روش) درصد توافق مشاهده شده Po درصد توافق مورد انتظار Pe

۶۰- ساختار گزارش تحقیق تحلیل محتوا چگونه است؟
طرح مساله - ضرورت و اهمیت تحقیق - پیشینه تحقیق - مبانی نظری - اهداف تحقیق - سوالات تحقیق - فرضیه های تحقیق - تعریف نظری مفاهیم - تعریف عملیاتی متغیرها - واحد تحلیل - جامعه آماری و شیوه نمونه گیری - شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها -کدگذاری - شیوه اندازه گیری ضریب قابلیت اعتماد و اعتبار -مدت زمان لازم برای تحقیق - هزینه های تحقیق - تدوین نهایی - ضمیمه ها

۶۱- تحليل محتوا را تعريف كنيد؟ تحليل محتوا يعني قراردادن قاعده مند،‌ محتواي ارتباطات در مقوله ها و يا در طبقات خاص،‌ براساس قواعد وتحليل روابط بين مقوله ها
تعريف برلسون از تحليل محتوا : برلسون تحليل محتوا را روشي براي توصيف عيني ، كمي و قاعده مند محتواي آشكار ارتباطات مي داند
وي‍ژگي هاي مهم تحليل محتوا از ديدگاه برلسون : 1- عيني بودن 2- قاعده مند بودن 3- تمركز بر محتواي آشكار

۶۲- منظور از تحليل محتواي كمي چيست و آنرا توضيح دهيد؟ آزمون نظام مند و تكرار پذير نمادهاي ارتباطي است كه بوسيله آن ارزشهاي عددي بر اساس قوانين معتبر، اندازه گيري و به متن نسبت داده ميشود و توسط روشهاي آماري تحليل مي شود و از طريق توصيف محتواي ارتباطات استخراج مي شود . (تحليل محتواي كمي شامل ارزشهاي عددي به منظور نشان دادن تفاوت هاست.)
نظام مند بودن : رويكرد دانايي محقق به طور نظام مند بر اساس روش علمي و گام بهنگام با موضوع نظامي كه مبتني بر مشاهده و تاييد تجربي است
(تحقيق نظام مند از طريق شناخت اصطلاحات و مفاهيم و تعيين روابط بين پديده ها و فرضيه ها بوجود مي آيد )
تكرار پذيري : از رويه هاي تحقيقاتي است وبيانگر يافته هاي اوليه را تكرار ميكند.
ازخصلت هاي علم : عيني بودن و تكرار پذيري
عملياتي كردن يعني : تعريف مفاهيم متغير هاي مورد سنجش را گويند.
كاربرد نمادهاي ارتباطي در تحليل محتوا به چه صورتي انجام مي گيرد؟
نمادها چه شفاهي ، چه كتبي و چه انگاره ها باشد از شخصي به شخص ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است و شرايط توليد نمادهاي ارتباط هم متغير است. و تصميم تحليل گر در باره ي محتواي ارتباطات مبتني بر هدف تحقيق مي باشد.

۶۳- كاربرد تحليل محتوا :1-هدف 2- تمركز روي موضوع 3- تكنيك هاي علمي را در بر مي گيرد

۶۴- محاسن تحليل كمي محتواي آشكار را نام ببريد؟ 1-كمي كردن واحد هاي محتوا و امكان تقليل مجموعه بزرگي از داده ها و استفاده از ابزارهاي آماري 2-تكرار پذيري بودن و كمي بودن 3-امكان جمع آوري اطلاعات از افراد غير قابل دسترس 4-استفاده از فرضيه و سئوال براي تبيين رابطه معنايي متغير ها 5- تحليل محتوا براي آزمون هر نظريه اي كه با فرايند هاي منتهي به توليد پيام سرو كار دارد ضروري است 6- مي توان متغير ها را به هنگام توليد و پس از مصرف نيز ارزيابي كرد

۶۵- از منظر هالستي چه زماني تحليل محتوا مفيد و مطلوب خواهد بود؟ 1- وقتي كه دسترسي به داده ها مشكل باشد و محقق محدود به استفاده از مدارك مستند باشد . 2- استفاده از زبان خود ارتباط گر خطرناك باشد. 3- حجم موارد بيش از توان محقق براي آزمون باشد.

۶۶- براي طرح تحقيقي مطلوب از چه بيان و شيوه هايي استفاده مي كنند؟ 1- از سئوال و فرضيه هاي تحقيق 2- مروري بر مطلعات قبلي 3- جمع آوري داده ها و جهت دهي به آنها در راستاي موضوع و طرح تحقيق 4- تفكر دقيق درباره موضوع

۶۷- فرضيه را تعريف كنيد ؟ بيان روشني است كه حالت يا سطح وابستگي متغيري را به متغير ديگر پيش بيني مي كند.(فرضيه بايد بر جمع آوري داده هاي ما نظارت و جهت دهد

۶۸- تحليل محتواي كمي و كارايي بيشتر آن بستگي به چه چيزي دارد؟ فرضيه ها و سوال هاي روشن تحقيق

۶۹- چرا از فرضيه و سوال استفاده مي كنيم؟ براي اینكه : 1- بر داده هاي مرتبط با تحقيق تكيه كنيم 2- تلاش هاي غير ضروري را حذف كنيم 3- به شناخت و طبقه بندي داده ها و سطح سنجش آنها دست يابيم 4- در نهايت فرضيه و سئوال روشن مطرح كنيم

۷۰- شرط هاي ضروري براي پاسخگويي محقق به تحقيق و سوالات چيست ؟ 1-عليت 2– همبستگي 3– طرح  عليت: همان متغير علت پيدايي متغير ديگر توسط محقق به نمايش گذاشته مي شود.

۷۱- شرايط لازم براي نشان دادن رابطه علي : 1- نظم زماني : وقتي كه ما به دنبال متغير مستقل باشيم ودر طرح خود از پيش آزمون و پس آزمون و نرم افزار استفاده كنيم  1- وجود رابطه همبستگي : تغيير در متغير مستقل منجر به تغيير در متغير وابسته شود. 2- كنترل تمام عوامل تاثير گذار بر نتيجه : يعني شناخت طيف كاملي از عوامل بالقوه بين دو متغيير است 

۷۲- هدف علم چيست ؟ كشف همبستگي بين علت و معلول است.

۷۳- طرح تحقيق چيست؟ انجام يك روش علمي نظام مند و دقيق مسئله توسط محقق به صورت تعريف شده است كه با به كار گيري سئوال ها و فرضيه هاي تحقيق و تحليل محتواي كمي به عنوان روش انتخاب شده را گويند .

۷۴- مراحل محتلف يك تحيقيق : 1- چار چوب زماني خاص 2- منابع ارتباطي 3- واحد هاي تحليل 4- طبقه بندي ها 5- نوع و حجم نمونه 6- طرح دستيابي به ضريب قابليت اعتماد و تحليل آماري مشخص شده

۷۵- طرح تحقيق از منظر هالستي : نقشه اي براي جمع آوري داده ها و تحليل آنها به منظور پاسخ به سئو ال هاي محقق است .

۷۶- منظور از طرح خوب چيست ؟ طرح خوب: يك نقشه عملي است كه به محقق امكان يا فتن اطلاعات خود را در جايي كه بتواند به سئوال محقق پاسخ گويد را مهيا مي سازد . از نظر ويمر دومينيك :يك طرح خوب حداكثر داده ها را با حداقل هزينه و در كمترين زمان ممكن مي سازد . از منظر استافر : محقق با كمك يك طرح تحقيق قوي تا حد امكان متغير هاي مزاحم را حذف مي كند . از ديدگاه كرلينجر: حد يك طرح تحقيق خوب تا آنجاست كه به سئوال تحقيق  اسخ داده شود ،‌متغيرهاي اضافي كنترل شود و قابليت تعميم داده ها وجود داشته باشد.

۷۷- مدل كلي تحليل محتوا از چه بخش هايي تشكيل ميگردد ؟ الف) تعريف مفاهيم و مشخص كردن هدف مطالعه :  1- تعريف مشكل يا مسئله  2-مروري بر نظريه و تحقيقات گذشته  3- طرح سئوال و فرضيه تحقيق  ب)طرح : 1- تعريف محتوا ي مربوط به مو ضوع 2- مشخص كردن طرح تحقيق 3- ايجاد جدول تصنعي  4-عملياتي كردن (‌كد گذاري )  5- مشخص كردن جمعيت آماري و نمونه گيري  6- انجام پيش آزمون و تعيين شيوه هاي محاسبه ضريب قابليت اعتماد  ج) تحليل : 1- پر دازش داده ها 2- به كار گيري روش هاي آماري 3- تفسير داده ها و ارائه گزارشي از يافته هاي تحقيق 

۷۸- طرح تحقيق رسمي را توضیح دهید: نقشه علمي براي اجراي تحقيق است كه از طريق تعريف مفاهيم به آن جهت داد ه مي شود . از طريق طرح تحقيق مي توان در چارچوب زماني تحقيق و محل جمع آوري داده ها و مقايسه هاي ممكن با ساير رسانه ها و طرح سوال يا فرضيه تصميم گرفت . محقق : بايد از سطح مفهو مي به سطح عملي حركت كند و متغير هاي نظري را به متغير هاي سنجشي در آورد . قالب تحليل محتوا دستور العمل كد گزاري آن است كه چگو نگي سنجش متغير هاي مورد مطالعه را تو ضيح مي دهد .

تعريف عملي داده ها : نيازمند پيش آزمون است .

۷۹- پرد ازش داده ها به چه منظوري و حاصل چه مراحلي است ؟ بررسي اطلا عات جمع آوري شده و كاربرد ابزار هاي مناسب و حاصل كار كد گذاران وارد تابلو هاي تصنعي ساخته شده مي شود و محقق مي تواند قضاوت كند كه به هدف خود رسيده يا نه

آخرين مرحله تحقيق چيست ؟ تفسير و گزارش تحقيق

۸۰- زبان متغير چيست ؟ مطالعه تغيير نسبت هاي ميان افراد و ميان آن چه بدست افراد در ست شده است .

۸۱- متغير چيست ؟ و قتي يك مفهوم پذيراي تغييراتي باشد يا قابل تغيير بودن صفتي است كه از فردي به فرد ديگر متفاوت است كه آنرا متغير مي گويند .

۸۲- منظور از اندازه گيري چيست؟ اندازه گيري عبارت است از : فرايند معتبر و قابل اعتماد تخصيص اعداد به واحد هايي از محتوا است .

۸۳- اشكال متنوع محتوا را نام برده و هر كدام را توضيح دهيد؟ 1- ارتباطات مكتوب : كه با متن اطلاع رساني مي كند با استفاده از تر كيب نماد ها ست و خواننده بايستي زبان مورد استفاده را بلد باشد و از لحاظ تاريخي اين ارتباط اولين راه ايجاد توليد انبوه محتوا بوده است . 2- ارتباطات كلامي : از طريق گفت و گو است بي واسطه يا با واسطه است . 3- ارتباطات بصري يا ديداري : شامل بر قراري ارتباط از طريق نمادهاي غير مشخص است كه چشم پر دازش مي شود و ارتباطات بصري شامل تصاوير ثابت و متحرك و فيلم ها است.

۸۴- مشكلات خاص در اندازه گيري شكل هاي غير متني ارتباطات را تو ضيح دهيد ؟ 1- در شكل هاي غير متن ارتباط ، ابعادي به متن اضافه مي شود كه مي تواند محتواي آشكار ارتباطات را تيره سازد . 2- ارتباطات بصري هم مي تواند به خاطر ابهاماتي كه از طريق خود پيام قابل حل نيست مشكلاتي را براي تحليل محتوا بيافريند 3- محققان بايد در مورد تخصيص اعداد به نماد ها كه معني آنها از محتواهاي بصري به دست مي آيد محتاط و دقيق باشند 4- تركيب اشكال مختلف ارتباط هم ممكن است در كد گذاري ايجاد اشكال نمايد يعني بين محتواي ارتباطات هماهنگي وجود داشته باشد 5- نمونه گيري و پايايي يك مشكل ديگر است و يا انگاره هاي بصري كه مورد سوم به آن اشاره شد .

۸۵- در تحليل محتوا ها با چند نوع واحد سر و كار داريم ؟ 1- واحد محتوا : عناصري كه به معني توليد محتوا مربوط مي شوند ( واحد هاي محتوا معني را منتقل ميكنند ) مثال نماد ها 2-واحد هاي تحقيق: به وسيله تحليل گر انتخاب مي شوند .

۸۶- انواع واحد هاي كه به وسيله تحليل گر تعريف مي: 1-واحد هاي نمونه گيري 2- واحدهاي ثابت 3- واحد هاي متن و تحليل

۸۷- واحد هاي محتوا را نام برده و هر يك را به اختصار تو ضيح دهيد ؟ ۱- واحد هاي معنايي : انواع واحد هاي معنايي : 1-نحوي 2- ارجاعي 3- قضيه اي 4- مضموني . 2- واحد هاي فيزيكي : به واحد هاي فيزيكي ،فضا يا زمان اختصاص داده شده و تعداد موارد مورد سنجش به محتوا هستند . واحد هاي فيزيكي و معنايي به هم مربوط اند . عموما هر چه واحد هاي فيزيكي بيشتري وجود داشته باشد نماد هاي بيشتري هم وجود خواهد داشت و از ارزش بيشتري بر خوردار خواهد شد مثال دروازه بان خبري

۸۸- انواع سطوح سنجش متغير را نام ببربد و هريك را به اختصار توضيح دهيد ؟ اسمي ، ترتيبي ، فا صله اي، نسبي 1- اسمي : نام گذاري 2- ترتيبي : رتبه اي و بدون عمليات رياضي  3- فاصله اي : نام گذاري به اضافه رتبه و جايگاه و فا صله ها برابر و صفر ما صفر قرار دادي است مثال بين 10 تا 11 چند تا عدد وجود دارد . 4- نسبي: همه مراحل بالا را دارد و صفر ما مطلق است .

۸۹- براي انتخاب سطح سنجش چه قوانيني وجود دارد ؟ 1- سطح سنجش بايد از جنبه نظري مرتبط و مناسب باشد 2- سطح سنجش بايد تا حد الامكان بالا باشد تا امكان تفسير بهتر داده ها را فراهم كند .

۹۰- منظور از جنبه نظري : اندازه گيري ،منعكس كننده ماهيت محتوا و فرضيه هاي خاص باشد .

۹۱- آمار پارامتر يك و غير پارامتريك چيست ؟ پارامتريك : آن دسته از روش هاي آماري كه فرض را بر سطو ح فاصله اي نسبي مي گذارد روش هاي پارامتريك مي گو يند كه از طريق مشاهده نمونه مي توان پارامتر هاي جمعيت را توصيف كرد . غير پارامتريك : آن دسته از روش هاي آماري كه فرض را بر سطوح اسمي ، رتبه اي و آزمون ها قرار مي دهند كه تفسير آنها مشكل بوده و امكان كنترل كمتري در آنها وجود دارد غير پارامتريك گو يند

۹۲- مراحل سنجش محتوا را بيان كنيد ؟ 1- مشخص كردن سوال يا فرضيه تحقيق 2- بررسي تحقيقات موجود كه در آن متغير هاي مورد مطالعه ما استفاده شده است 3- از سنجه هاي خوب تحقيقات قبلي استفاده كنيد 4 – نوشتن دستور العمل كد گذاري  5- از برگه كدگذاري براي ثبت داده ها و انتقال آنها به كامپيوتر استفاده كنيد .

۹۳- نمونه را تعريف كنيد و نمونه گيري را درچه صورتي انجام مي دهيم ؟ نمونه زير مجموعه اي از كل جمعيت مورد مطالعه است . ويژگي يك نمونه خوب اين است كه معرف جامعه باشد . نمونه گيري را در صورتي انجام مي دهيم كه جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد .

۹۴- چه مواردي در نمونه گيري صادق است ؟ هر قدر حجم نمونه بيشتر باشد نتيجه تحقيق كمتر جهت دار خواهد بود ولي تحقيق به منابع بيشتري نيازمند خواهد بود .

۹۵- چرا سر شماري معتبرترين نتايج را در مورد جمعيت مورد مطالعه بدست مي كند ؟ زيرا در بر گيرنده تمام واحد ها است و همه واحد هاي جمعيت مورد مطالعه را در تحليل محتوا منظور مي شوند . كاربرد نمونه گيري غير احتمالي:در صورتي كه دسترسي به منابع چارچوب نمونه گيري و جود نداشته باشد از اين روش استفاده مي كنند و نوعي سر شماري واحد هاي مورد مطالعه هستند و به دو دسته تقسيم مي شود : نمونه گيري آسوده و نمونه گيري ترجيحي يا هدفمند نمونه گيري آسوده :محتوا در دسترس بوده و جمعيت مورد مطالعه در دسترس است . نمونه گيري ترجيحي : به غير از مسائل مادي و قابل دسترس بودن محتوا دارد . ب) نمونه گيري احتمالي : هر يك از اعضاي جمعيت مورد مطالعه بايد شانس مساوي براي حضور در نمو نه را داشته باشد . انواع نمونه گيري احتمالي : 1-تصادفي ساده 2- تصادفي منظم يا سيستماتيك

۹۶- محدو ديت هايي كه در نمونه گيري آسوده در هنگام تعميم به جامعه را تو جيه ميكند ؟ 1- دسترسي به محتواي مورد مطالعه دشوار باشد 2- منابع مالي هم توان انجام نمونه گيري تصادفي را محدود مي كنند 3- زماني كه محقق به دنبال كشف مسئله اي مهم است كه تاكنون در آن زمينه صورت نگرفته است محدو ديت هاي نمونه گيري غير احتمالي : 1- مشكل جمع آوري محتوا است 2- در ضبط نمونه اي احتمالي مسئله زمان است عوامل موثر بر چگونگي ميانگين يا نسبت نمونه كه با عث افزايش خطا ها را در پي دارد :1- حجم نمونه 2- تنوع ارزشهاي موردي در نمو نه 3- نسبت جمعيت در نمو نه است ( هر قدر جمعيت در نمو نه بيشتر باشد خطا كاهش مي يابد . )‌ نمونه گيري تصادفي ساده : در اين روش تمام واحد ها از شانس مساوي براي انتخاب شدن دارند . ‌ نمونه گيري منظم يا سيستماتيك : زماني كه انتخاب نمونه گيري تصادفي ساده با مشكل رو برو باشد اين نمونه گيري نقش موثري را ايفا مي كند بطوريك . و ليست همه واحد ها در دسترس بوده و جامعه يكدست و متجانس باشد . نمونه گيري طبقه بندي شده : جمعيت به گرو ه هاي كو چك تر تقسيم مي شوند اهداف روش نمونه گيري طبقه بندي شده :1- احتمال معرف بودن نمونه را افزايش مي دهد ،‌زيرا با اطلاعاتي كه در مورد توزيع واحدها وجود دارد مي توان از انتخاب نمونه با حجم كم يا زياد كه در نمونه گيري تصادفي پيش مي آيد اجتناب كرد كه اين روش را نمونه گيري سهميه اي مي نامند 2- مي توان تعداد واحد هايي را كه سهم كمي در جمعيت دارند افزايش داد كه اين روش را نمونه گيري غير سهميه اي مي گويند بطوريكه حجم نمونه به نسبت حجم طبقه تعيين نمي شود . نمونه گيري خو شه اي : امكان تهيه ليست كامل از واحد ها و جود ندارد و لي در مقايسه با ساير نمونه گيري بهتر مي تواند معرف خطاي نمونه گيري باشد . نمونه گيري چند مرحله اي : مي تواند شامل يك يا چند نوع روش هاي نمونه گيري در مراحل مختلف شود و اين روش متنوعي از روش هاي نمونه گيري است . روش ها بايد انعكاسي از هدف تحقيق باشند و تعداد مراحل توسط محقق انتخاب مي شود .
مراحلي نمونه گيري چند مرحله اي : 1- انتخاب تصادفي 2- انتخاب تاريخ هاي مورد نظر 3- نمونه گيري از درون شماره هاي انتخاب شده در مرحله دوم  اگر تعداد واحد هاي ثبت كم باشد از چه روشي استفاده ميشود ؟ سر شماري بر عكس اگر تعداد واحد ها زياد باشد از چه روشي ؟ نمونه گيري احتمالي تصادفي

۹۷- بهترين روش نمونه گيري كدام است ‌ نمونه گيري طبقه بندي شده و عواملي كه تحليل گر بايد آن را در رسانه هاي جمعي مورد توجه قرار دهد؟ زمان و محتوا است

۹۸- عوامل مهمي كه در پايايي يك تحليل محتوا دخالت دارند كدامند ؟ 1- تعريف مفاهيم و عملياتي كردن آنها 2- آموزش كد گذاران در بكار گيري صحيح آن مفاهيم كه قابليت اعتماد را تضمين مي كنند .

۹۹- چه عواملي در پايايي موثرند ؟ 1- تعاريف روشن 2- قابليت اعتماد از طريق آزمون هاي خاص 3- نحوه تخصيص صحيح محتوا و كد گذاري صحيح در آنها

۱۰۰- پايايي را تعريف كنيد ؟ ابزاري كه بتواند اندازه گيري هاي بعدي همان نتيجه يا نزديك با آن را بدهد . مثال : امتحان از هفت دانش آموز در درس علوم اگر در امتحان ما دقت اندازه گيري بيشتري داشته باشد اگر دو باره امتحان بگيريم قابل مقايسه نيست .

۱۰۱- پرو تكل چيست ؟ مفاهيم ساده يا پيچيده ،تعاريف بايد كاملا روشن و بدو ن ابهام بيان شوند اين فرايند در پرو تكل تحليل محتوا انجام مي گيرد .  پرو تكل تحليل محتوا مدرك مستندي است كه تحقيق را به طور كلي و قواعد كد گذاري را به طور خاص تعريف مي كند .

۱۰۲- هدف از پرو تكل چيست ؟ حاوي قوانين كلي حاكم بر تحقيق است كه محقق را مجبور مي كند كه محتواي مورد نظر را تعريف و اندازه گيري كند و اين قوانين در طو ل اجراي يك تحقيق بايستي رعايت و كد گذاري شود . و پر وتكل سند قابل نگهداري و نشان دهنده تحقيق سامان يافته است و به ساير محققين اين امكان را مي دهد كه نتايج را تفسير كند يا تحقيق را تكرار كنند . در حالت كلي پرو تكل به عنوان يك راهنما عمل مي كند .

۱۰۳- براي سازماندهي پرو تكل تحليل محتوا ازچه اجزا و عناصري بايستي مورد استفاده قرار گيرد ؟ 1- مشخص كردن اهداف تحقيق و معرفي مفاهيم اصلي و چگونگي تعريف آنها 2- مشخص كردن شيوه هاي اثر گذاري پر دازش محتوا و كنترل كد گذاري اول 3- طبقه بندي تحليل محتوا : كه براي هر طبقه يك تعريف عملياتي كلي داده مي شود .

۱۰۴- تعيين ميزان حجم نمونه براي آزمون پايايي به شكل تصادفي به چه عواملي بستگي دارد ؟ 1-تعداد كل محتوا كد گذاري شده 2-سطح اطمينان مطلوب در ارزيابي پايايي است 3-دقتي كه در ارزيابي پايايي مطلوب است . 4- پيش آزمون و يا حدس بر اورد محقق .

۱۰۵- روايي را تعريف كنيد ؟ آنچه كه ما مي خواهيم آنرا اندازه بگيريم ونه چيز ديگري را . مثال ) گرفتن پيشرفت تحصيلي در درس رياضيات دانش آموزان سال سوم  فقط رياضي (و پيدا كردن ضريب خطاي اين درس را پايايي گوييم. )

نمونه سؤالات روایی وپایایی

1-مفهوم روایی را به همراه مثالی بیان کنید؟

2-روایی وابسته به معیار را تعریف نمایید؟

3-چند نوع روایی وابسته به معیار وجود دارد؟

4-روایی پیش بین را شرح دهید؟

5-مفهوم روایی همزمان را بیان نمایید؟

6-ویژگی های مطلوب یک ملاک چیست؟

7-روایی سازه را تعریف نمایید.

8-روش های تعیین روایی سازه را بیان نمایید.

9-تحلیل عاملی به چه معناست؟

10-مفهوم پایایی را بیان نمایید؟

11-سنجش پایایی به چه صورت است؟

12-برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری چه روش هایی وجود دارد؟

13-روش بازآزمایی را شرح دهید.

14-چه انتقاداتی بر روش بازآزمایی وارد است؟

15-ضریب تعادل چیست؟

16-روش تنصیف را توضیح دهید.

17-ویژگی های روش های سنجش روایی را نام ببرید.

18-اعتبار بیرونی در آزمایش میدانی را با ذکر مثال شرح دهید.

19-عدم تضمین اعتبار بیرونی در آزمایش میدانی را بیان کنید.

20-عدم تضمین اعتبار ساختاری در آزمایش میدانی به چه معناست؟

21-در آزمایش میدانی چه تهدیدهایی برای اعتبار ساختاری وجود دارد؟

خلاصه مطالب مهم درس روش تحقیق cram


 ادامه مطلب

لطفا نظرات خود را در مورد مطلب خوانده شده بنویسید.

نام و نام خانوادگي:
پست الكترونيك :